Projekt "Inovace polytechnického vzdělávání školy"

Název projektu

Inovace polytechnického vzdělávání školy

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.00/57.0156     

Základní informace

Výzva č. 57 je vyhlašována v prioritní ose 1 –Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. K cílům oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Dále je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy jsou špatné výsledky žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce, viz např. výsledky šetření ČŠI v 5. a 9. ročnících ZŠ.

Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

Doba realizace

01. 07. 2015 – 31. 12. 2015

Věta informující o spolufinancování

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt „Inovace polytechnického vzdělávání školy

Na jaře 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky výzvu č.57 s těmito šablonami klíčových aktivit:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni školy

2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.

4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Ad 1. Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.  Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne. Dále lze z těchto peněz financovat dovybavení žákovských dílen.

Ad 2. Cílem klíčové aktivity je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Podstatou realizace  je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově. Vzdělávací kurz bude odborný a bude zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti práce s technickými materiály. Vzdělávací kurz bude moci být i metodický, aby učitelé získali nejen technické, ale i pedagogické kompetence k modernímu pojetí technického vyučování. To znamená, že je žádoucí, aby školení pro učitele probíhalo i takovou formou, která je učí, jak by technické kompetence měli předávat žákům.  Znalosti a dovednosti získané na vzdělávacím kurzu aplikuje učitel ZŠ ve výuce do konce realizace projektu. Aplikace ve výuce může probíhat v rámci povinné výuky - formu stanoví škola (povinný předmět, projektový den, atd.). Pro aplikaci ve výuce zpracuje učitel ZŠ plán hodiny, s uvedením cíle hodiny nebo více hodin a očekávaných znalostí a dovedností, které se žáci naučí. Učitel zdokumentuje průběh výuky a na závěr ji vyhodnotí. Dokladem o tom, že učitel aplikoval získané znalosti a dovednosti ve výuce, je Záznam v profesním portfoliu učitele, které bude obsahovat plán hodin(y), záznam průběhu a vyhodnocení výuky.

Ad 3. Tuto aktivitu nerealizujeme.

Ad 4. Tuto aktivitu nerealizujeme.

Projekt musí být uzavřen do 31.12.2015, finančně vyúčtován a ukončen podáním závěrečné zprávy. Všichni si přejeme, aby díky tomuto projektu žáci i učitelé získali nové vědomosti, dovednosti a poznatky v technickém vzdělávání, které uplatní ve škole i v dalším životě.

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Mgr. Zdeněk Tužil

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode