Projekt "ICT kouč"

 
Název projektu

Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/51.0036

Základní informace

Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Projekt podporuje zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje své organizace. Důležitým cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů, kdy budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou.

Doba realizace

24. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Věta informující o spolufinancování

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V rámci spolupráce se společností SCIO jsme dostali nabídku se zúčastnit projektu ICT Kouč, který byl schválen. V daném projektu naše škola vystupuje jako partner společnosti SCIO, jakožto žadatele projektu. Projekt si klade za cíl zprostředkovat přímé a individuální vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Dalším cílem je zvýšit kvalitu pedagogické práce a praxe na českých školách, která by vedla k vyšší individualizaci výuky, zlepšení managementu školní hodiny a rozvoje kompetencí vyžadovaných pracovním trhem v 21. století. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci ve vzdělávání, konkrétně u nás ve škole se jedná o 16 pedagogů. Přínos projektu pro cílovou skupinu je možný spatřovat minimálně v těchto oblastech: Pořízení mobilního dotykového zařízení (tabletu) pro účely vlastního vzdělávání i následného využití ve výuce, systematické vzdělávání v možnostech a způsobu využití tabletu (či jiného obdobného zařízení) v rámci výuky, vzdělávání bude organizováno po dohodě ve vhodných termínech a přímo v partnerské škole, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v oblasti výběrových řízení a v oblasti řízení změny při zavádění ICT do školního prostředí, přístup k on-line vzdělávacím materiálům prostřednictvím projektového webu, možnost sdílet zkušenosti s ostatními zapojenými kolegy z jiných partnerských škol, v rámci projektových aktivit mohou jednotliví pedagogové využít možnost individuálního mentoringu (využití pomoci proškoleného lektora).

Klíčové aktivity projektu, kterých se zúčastní i naše škola:

· Vzdělávání ředitelů - Klíčová aktivita probíhá formou prezenčních seminářů:

o   Problematika výběrových řízení

o   Implementace ICT technologií do školního prostředí a řízení změny

o   Postup při evaluaci současného stavu využívání ICT ve školním prostředí

· Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy:

o   Osobní konzultace a mentoring

o   On-line mentoring

o   V rámci projektu může každá škola realizovat několik hodin formou shadowingu s metodickou podporou mentora.

· ICT - co už máme - Klíčová aktivita je zaměřena na zhodnocení současného stavu v oblasti využívání ICT technologií ve škole.

· ICT - co chceme - Klíčová aktivita je zaměřena na prezentaci možností mobilních (dotykových) zařízení a jejich přímou implementaci do školní hodiny.

· ICT - oborové didaktiky – tato aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání mobilních (dotykových) zařízení v oborových didaktikách (pro naši školu to jsou oborové didaktiky pro 1. stupeň, pro technické předměty, pro  jazyky, pro společenskovědní předměty)

· Evaluace - Evaluace na počátku projektu má za cíl zmapovat aktuální potřeby a současný stav využívání ICT ve vzdělávání  na naší škole. Druhým cílem úvodní evaluace je formulace vzdělávacích cílů.

· Evaluace - Evaluace na konci projektu má za cíl zmapovat stav využívání ICT ve vzdělávání po absolvování všech školení a aktivit na naší škole.

Věříme, že nabyté vědomosti a  dovednosti pomohou učitelům  zlepšit svoje vzdělávání a poté vést výuku na naší škole s využitím moderních prostředků a technologií 21. století.

Mgr. Zdeněk Tužil

 

  

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode