Školní družina

Přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (75 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

  • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, musí odevzdat zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději 2. 9. 2020 vedoucí vychovatelce (Daša Vachová).
  • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 3. 9. 2020 na základě kritérií o přijetí. Vedoucí ŠD vyrozumí o přijetí/ nepřijetí žáka zákonné zástupce nejpozději 4. 9. 2020.

Kapacita ŠD je 75 žáků. 

 

Kritéria přijetí

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

  1. Mladší žáci mají přednost před staršími (rozhoduje datum narození).
  2. Děti dojíždějící s celotýdenní docházkou před nepravidelnou docházkou.
  3. Ostatní děti s celotýdenní docházkou před nepravidelnou docházkou.
  4. Děti se sociálně znevýhodněnými prostředími budou posuzovány individuálně.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021.

 

Poplatek pro tento školní rok:  100 Kč  za měsíc

                        vybíráme ve dvou splátkách  

                        za období září - prosinec 2020: 400 Kč do 18. září 2020

                        za období leden - červen 2021: 600 Kč do 22. ledna 2021

                        vybírá hotově Daša Vachová, vedoucí vychovatelka

 

Vnitřní řád školní družiny 2020-2021                                                            

Školní vzdělávací program ŠD_2018

 

Nejbližší akce:

Všechny akce školní družiny jsou uvedeny v plánu akcí školní družiny a v plánu školního roku, kde se průběžně aktualizují.

Plán akcí školní družiny

Měsíc     Název akce 

ZÁŘÍ 

Zahajovací výlet ŠD

 

Výstava zahrádkářů – prezentace výrobků

ŘÍJEN

Sběr papíru a víček od PET lahví

 

Sběr žaludů a kaštanů 

 

Prázdninový výlet ŠD

  Drakiáda

LISTOPAD

Podzimní aranžování/akce pro rodiče

PROSINEC

Vánoční dílna

  Vánoční jarmark
  Předvánoční výlet 
  Výstava zahrádkářů

 

Vánoční besídka

LEDEN 

Plavání Vysoké Mýto

ÚNOR 

Karneval

BŘEZEN

Velikonoce – příprava velikonoční  výstavy

 

Výstava keramického kroužku

  Prázdninový velikonoční den

DUBEN

Sběr starého papíru a víček od PET lahví

  Den Země
  Čarodějnické odpoledne

KVĚTEN

?

ČERVEN

Den dětí

 

Závěrečný výlet školní družiny

 

Sběr bylin

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode