Školní družina

Přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (75 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

  • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • Žáci, kteří mají zájem navštěvovat ŠD, obdrží zápisní lístky  3. 9.
  • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, musí odevzdat zákonný zástupce zápisní lístek 4. 9. vedoucí vychovatelce (Daša Vachová).
  • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 5. 9. na základě kritérií o přijetí. Vedoucí ŠD vyrozumí o přijetí/ nepřijetí žáka zákonné zástupce do 6. 9.

Kapacita ŠD je 75 žáků. 

Kritéria přijetí

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

  1. Mladší žáci mají přednost před staršími (rozhoduje datum narození).
  2. Doba odevzdání vyplněného zápisního lístku do ŠD
  3. Děti dojíždějící s celotýdenní docházkou před nepravidelnou docházkou.
  4. Ostatní děti s celotýdenní docházkou před nepravidelnou docházkou.
  5. Děti se sociálně znevýhodněnými prostředími budou posuzovány individuálně.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2018/2019.

 

Poplatek pro tento školní rok:  100 Kč  za měsíc

                        vybíráme ve dvou splátkách  

                        za 1. pololetí: 500 Kč do konce září

                        za 2. pololetí:  500 Kč do konce února

                        vybírá hotově Daša Vachová 

                                                                        

Školní vzdělávací program ŠD_2018

Vnitřní řád školní družiny - 2018

       Školní rok 2018/2019

V letošním školním roce pracuje školní družina ve 3 odděleních:

1. oddělení: vychovatelka Daša Vachová - žáci 1. ročníku.

2. oddělení: vychovatelka Ludmila Kurková - žáci 2. ročníku.

3. oddělení: vychovatelka Irena Kaštánková - žáci 3. ročníku

V 15.00 hod. se oddělení spojují. Ve ŠD funguje několik kroužků, děti jezdí na různé výlety a pravidelně se účastní soutěží.

 

Nejbližší akce:

Všechny akce školní družiny jsou uvedeny v plánu akcí školní družiny a v plánu školního roku.

Plán akcí školní družiny

Měsíc     Název akce 

ZÁŘÍ 

Zahajovací výlet ŠD

 

Výstava zahrádkářů – prezentace výrobků

ŘÍJEN

Sběr papíru a víček od PET lahví

 

Sběr žaludů a kaštanů 

 

Prázdninový výlet ŠD

  Drakiáda

LISTOPAD

Podzimní aranžování/akce pro rodiče

PROSINEC

Vánoční dílna

  Vánoční jarmark
  Předvánoční výlet 
  Výstava zahrádkářů

 

Vánoční besídka

LEDEN 

Plavání Vysoké Mýto

ÚNOR 

Karneval

BŘEZEN

Velikonoce – příprava velikonoční  výstavy

 

Výstava keramického kroužku

  Prázdninový velikonoční den

DUBEN

Sběr starého papíru a víček od PET lahví

  Den Země
  Čarodějnické odpoledne

KVĚTEN

?

ČERVEN

Den dětí

 

Závěrečný výlet školní družiny

 

Sběr bylin

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode