Školní družina

Přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (75 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

  • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, musí odevzdat zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději 2. 9. 2021 vedoucí vychovatelce (Daša Vachová).
  • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 3. 9. 2021 na základě kritérií o přijetí. Vedoucí ŠD vyrozumí o přijetí/ nepřijetí žáka zákonné zástupce nejpozději 6. 9. 2021.

Kapacita ŠD je 75 žáků. 

 

Kritéria přijetí

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

  1. Mladší žáci mají přednost před staršími (rozhoduje datum narození).
  2. Děti dojíždějící s celotýdenní docházkou před nepravidelnou docházkou.
  3. Ostatní děti s celotýdenní docházkou před nepravidelnou docházkou.
  4. Děti se sociálně znevýhodněnými prostředími budou posuzovány individuálně.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022.

 

Poplatek pro tento školní rok:  100 Kč  za měsíc

                        vybíráme ve dvou splátkách  

                        za období září - prosinec 2021: 400 Kč do 17. září 2021

                        za období leden - červen 2022: 600 Kč do 21. ledna 2022

                        vybírá hotově Daša Vachová, vedoucí vychovatelka    

 

Vnitřní řád školní družiny 

ŠVP - ŠD MZŠ Dolní Roveň

 

Nejbližší akce:

Všechny akce školní družiny jsou uvedeny v plánu akcí školní družiny a v plánu školního roku, kde se průběžně aktualizují.

Plán akcí školní družiny

Měsíc     Název akce 

ZÁŘÍ 

Zahajovací výlet ŠD

 

Výstava zahrádkářů – prezentace výrobků - ZRUŠENO - KORONAVIRUS

ŘÍJEN

Sběr papíru 

 

Sběr žaludů a kaštanů 

 

Prázdninový výlet ŠD

  Odpolední výlet

LISTOPAD

Drakiáda

  Návštěva zábavného parku Tongo

PROSINEC

Vánoční dílna

  Výstava keramického kroužku
  Předvánoční výlet 
  Výstava zahrádkářů

 

Vánoční besídka

LEDEN 

Plavání Všestary

  Zábavné odpoledne pro děti

ÚNOR 

Karneval

BŘEZEN

Výlet - Muzeum kouzel Pardubice

 

Návštěva zábavného parku Tongo

DUBEN

Sběr starého papíru 

  Den Země
  Čarodějnické odpoledne
  Velikonoční prázdninový den
  Výstava keramického kroužku

KVĚTEN

Turistický výlet - Hradecké lesy

  Den matek

ČERVEN

Den dětí

  Netradiční olympiáda - účast ŠD ZŠ Komenského Holice

 

Závěrečný výlet školní družiny

 

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode