Výchovná poradkyně

Mgr. Jaroslava Balášová

Kontakt: 466 688 177, 722 454 261

Konzultační hodiny:  St 13 - 15 hod, po domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

Výchovný poradce – činnosti a kompetence

 1. Volba povoláni

 2. Péče o děti s vývojovými poruchami

 3. Kázeňské přestupky

 4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným

1. Volba povolání

 • zjistit profesní zájem žáků

 • účast žáků na výstavě „Schola Bohemia“ v Pardubicích

 • návštěva IPS ÚP Pardubice

 • seznámit žáky s možností volby povolání

 • informace o studijních a učebních předmětech

 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU

 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU

 • vyhodnotit přijímací řízení

2. Péče o děti s vývojovými poruchami

 • spolupráce s PPP Pardubice, učiteli a rodiči

 • sledovat materiály k dané tématice (školení, setkání VP))

 • individuální pohovory s žáky, rodiči

 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům

 • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti

 • vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci

 • soustřeďování odborných zpráv žáků z PPP, SPC, předávání informace učitelům

3. Kázeňské přestupky

 • spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími

 • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost

 • spolupracovat s PPP Pardubice, SVP Pyramida, OSPOD MÚ Holice, Policií ČR

4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 • umožnit zapojení do soutěži (olympiády, sportovní soutěže)

 • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni i mimo vyučování, navrhovat k šetření v PPP

 

V Dolní Rovni dne 3. září 2019

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode