ROČNÍ Plán práce výchovného poradce

ZÁŘÍ

 • Rozvrh a jeho funkčnost, verze rozvrhu pro plavecký výcvik ve 3. a 4. ročníku
 • Důkladné seznámení žáků se Školním řádem a dalšími důležitými dokumenty školy v součinnosti s tř. učiteli a školním metodikem prevence
 • Evidence počtu žáků ve třídách, žáci IX. třídy a žáci, kteří budou vycházet z nižších ročníků
 • Oddělení školní družiny 
 • Evidence nově přijatých žáků, založení účtů v matrice
 • Kontrola matriky žáků 1. třídy
 • Evidence žáků, kteří potřebují žákovskou knížku (nemají internet)
 • Kontrola matriky, karty žáků a nových zaměstnanců
 • Žáci s SVP – přehled pro tento šk. rok, kontrola šetření v PPP
 • Žáci s IVP, konzultace s tř. učiteli, vypracování IVP
 • Pedagogická intervence, Předmět speciálně pedagogické péče
 • Schůzka s asistentkami pedagoga a tř. učiteli – spolupráce s nimi
 • Výběr vhodných preventivních programů v součinnosti metodikem prevence
 • Volba povolání – programy pro žáky IX. třídy
 • Zjišťování úplných a přesných údajů pro odeslání výkazů M3, R13

      ŘÍJEN

 • Vyhodnocení vstupních testů Čj, M, Aj
 • Profesní orientace vycházejících žáků
 • Termíny přihlášek pro žáky hlásící se na střední školy s talentovou zkouškou
 • Aktiv výchovných poradců, spolupráce s úřadem práce a informačním poradenčním střediskem, atlasy škol pro vycházející žáky
 • Burza škol
 • Informační nástěnka s nabídkami k volbě povolání
 • Prezenční den SŠA Holice
 • Návštěva Technohrátek v Litomyšli
 • Pohovory s nově přijatými žáky, adaptace v tř. kolektivech
 • Příprava na SCIO testy pro žáky IX. třídy
 • Kontrola zameškaných hodin ve třídách, vyhodnocení

LISTOPAD

 • Kontrola počtu známek v jednotlivých předmětech, žáci se slabým prospěchem, výchovná opatření, absence
 • Kontrola rozložení 1. čtvrtletních testů z Čj, M, Aj
 • Třídní schůzky – hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí
 • Sledování žáků s výchovnými problémy
 • Vyhledávání žáků mimořádně nadaných ve spolupráci s tř. učiteli
 • Sledování prospěchu známek u žáků s IVP, plnění IVP
 • Aktiv VP – Volba povolání – kariérové poradenství
 • Třídní schůzka pro rodiče žáků IX. třídy – info o přihláškách na stř. školy, burza škol
 • Návštěva výstavy burzy stř. škol – SCHOLA BOHEMIA PCE – žáci VIII. a X. třídy a vycházející žáci ze VII. třídy
 • Podávání přihlášek žáků hlásící se na střední školy s talentovou zkouškou
 • Průběžné doplňování nástěnky a info ohledně středních škol, dny otevřených dveří
 • SCIO testy z M, Čj, Aj, OSP – termíny vyplnění
 • Odeslání výkazu o školní družině a o školní jídelně
 

PROSINEC

 • Předávání aktuálních informací vycházejícím žákům: nástěnka k volbě povolání
 • Atlas škol – nabídka středních škol v Pardubickém a Hradeckém kraji
 • Konzultace pro zájemce
 • Kontrola žáků s SVP
 • Aktiv výchovných poradců 
 • Výsledky SCIO testů, vyhodnocení
 • Pro školy.cz - přihlašovací údaje 
 
       LEDEN
 • Informace o odevzdávání přihlášek
 • Vyplňování přihlášek na SŠ
 • Zajištění vyšetření v PPP, SPC u nově navržených žáků
 • Hodnocení plnění IVP u integrovaných žáků za 1. pololetí
 • Spolupráce s vyučujícími při klasifikaci žáků se spec. vzděláv. potřebami

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode