Statut školního poradenského pracoviště

1. Úvod

     V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat a ve školách začínají vznikat školní poradenská pracoviště.

     Dalším důvodem k rozšíření existujícího systému poradenství ve školách je zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Podle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště bude i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a podpora proměny školy vůbec. Proto se na MZŠ Dolní Roveň od 1. 9. 2017 zřídilo školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.  

    Podpora vzniku školních poradenských pracovišť vychází z Metodického listu MŠMT k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních č.j. 13 4099/98-24. Právním podkladem je Vyhláška č.72/2005 sb. ve znění pozdějších změn, novely vyhlášky 197/2016 Sb.

 

2. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

 • školní metodik prevence
 • třídní učitel
 • (školní speciální pedagog)
 • (školní speciální pedagog – logoped)
 • (školní psycholog)
 •  

3. Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními  

 

 

V Dolní Rovni dne 1. 9. 2020                                              Mgr. Jarmila Michálková

                                                                                        ředitelka školy

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode