Členové žákovského parlamentu si vytvořili nové logo:

 

      

 

Žákovský parlament - možnost změnit školu!    

Není Ti jedno, co se ve Tvé škole děje?

Tak se aktivně zapoj do školního dění.

Staň se členem žákovského parlamentu!

Naše škola vstoupila do sítě Škol pro demokracii. 

Více na https://www.skolaprodemokracii.cz/

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2018/19

5. třída: Pavlína Svatoňová, Nikola Štorková

6. třída: Lukáš Jedlička, Jiří Provazník, Zuzana Švandová

7. třída: Anna Drábková, Hana Herbstová, Petra Kolomanová

8. třída:Eliška Hrochová, Eliška Kopová

9. třída: Barbora Brandová, Dorothea Malinská, Tomáš Čížek

 

Předseda parlamentu: Dorothea Malinská

1. místopředseda parlamentu: Tomáš Čížek

2. místopředseda parlamentu: Eliška Kopová

 

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová
 

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/19

Měsíc Akce
Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)

Volby žákovského parlamentu, návrhy

Den otevřených dveří - 85. výročí otevření velké školy

Charita - Život dětem

Říjen Sběr žaludů, kaštanů, papíru
Dýňová soutěž
Helloween
Listopad Příprava aktivit do projektu Vánoce, Sbírka pro zvířecí mazlíčky
Prosinec Spolupráce s malou školou-vánoční dílny, Vánoce na velké škole
Leden

Městský útulek v Chrudimi - předání vybraných pamlsků a dobrot

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí, charitativní sbírka Život dětem

Únor Turnaj v šachách nebo dámě
Karneval na malé škole - pomoc s organizací, soutěže
Březen Turnaj v piškvorkách
Duben

Projekt Velikonoce, Apríl

Květen Sportovní odpoledne
Červen  Výlet ŽP
 

 

*Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/19

Zpráva z 1. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 2. sch. ŽP.pdf

Zpráva ze 3. sch. ŽP.pdf

Zpráva ze 4. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 5. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 6. sch. ŽP.pdf 

Zpráva ze 7. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 8. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 9. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 10. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 11. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 12. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 13. schůzky ŽP.pdf

Zpráva z 14. schůzky ŽP.docx 

Zpráva z 15. schůzky ŽP 1.pdf 

Zpráva z 16. schůzky ŽP.pdf 

Zpráva ze 17. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 18. schůzky ŽP.pdf 

Zpráva z 19. schůzky ŽP.pdf 

 

 

 

 

 

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2017/2018

5. třída: Lukáš Jedlička, Jiří Provazník, Veronika Čermáková

6. třída: Anna Drábková, Pavel Slezák

7. třída: Jakub Audrlický, Eliška Kopová

8. třída: Dorothea Malinská, Tomáš Čížek

9. třída: Iveta Honzů, Michaela Hrochová

 

Předseda parlamentu: Dorothea Malinská

1. místopředseda parlamentu: Tomáš Čížek

2. místopředseda parlamentu: Eliška Kopová

 

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová
 

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018

 

Měsíc Akce
Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)

Volby žákovského parlamentu, návrhy

Říjen
Sběrová akce školy, „dýňová soutěž“
Listopad Příprava aktivit do projektu Vánoce
Prosinec Sbírka pro zvířecí mazlíčky, spolupráce s malou školou-vánoční dílny
Leden

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí, charitativní sbírka Život dětem

Únor Soutěž v piškvorkách
Březen

Projekt Velikonoce- „barevný den“, sázení stromků v Boršově

Květen

 

Červen Projekt Den děti 
 

Výlet ŽP za odměnu

Zhodnocení činnosti ŽP

*Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018

 
--------------------------------------------------------
Zhodnocení práce ŽP za 1. pololetí.pdf 

Statut školního žákovského parlamentu

 

I. Obecná ustanovení

 

 1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. V každé třídě od pátého ročníku jsou voleni dva zástupci.
 2.  Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů paramentu. Volba předsedy probíhá tajně.
 3.  Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.
 4. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí (případně předseda jmenuje) 1. místopředsedu, kulturní a sportovní referenty, mluvčí.
 5. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíc. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.
 6. Předseda a místopředseda si mají právo kdykoliv domluvit konzultaci s příslušným zástupcem vedení školy.
 7. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na webových stránkách.

 

II. Cíl žákovského parlamentu

 

 1. Vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy
 2. Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a podobně
 3. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka
 4. Podílet se na složení jídelníčku ve školní jídelně, hodnotit kvalitu stravy
 5. Spolupracovat při přípravě akcí školy.
 6. Navrhovat mimoškolní akce školy a spolupodílet se na jejich realizaci

 

III. Činnost školního parlamentu

 

 1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případná řešení.
 2. Každá připomínka  bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou oznámen.
 3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu osobním kontaktem se spolužáky.
 4. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd., na případné realizaci návrhů  a změn se budou podle svých možností podílet.
 5. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit  kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.
 6. Člen parlamentu může být odvolán na návrh člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu má také možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo  jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017 

Měsíc Akce
Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)

Volby žákovského parlamentu, návrhy

Říjen Krajská konference žákovských parlamentů
Memoriál J. Brože ve skoku dalekém
Sběrová akce školy 

Soutěž o nejhezčí dýni

Listopad Drakiáda, případně soutěž o nejhezčího draka, příprava projektu Vánoce,   charitativní sbírka                        
Prosinec 1. 12. Den boje proti AIDS- preventivní program, organizace projektu Vánoce, charitativní sbírka
Leden

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí

Charitativní akce Život dětem na malé škole na tř. schůzkách 17. 1.

Projekt „Zdravý člověk, zdravá planeta“-sběr a evidence přineseného elektroodpadu

Únor Piškvorkiáda či jiné hraní dle zájmu žáků-např. deskové stolní hry
Březen

Přípravy, organizace a zahájení projektu Velikonoce

Duben

Projekt Velikonoce- „barevný den“, soutěže spojené s velikonoční tematikou

Sběr papíru ve spolupráci s malou školou

Pomoc s organizací zápisu budoucích prvňáčků
Květen

Hry a soutěže k MDD- příprava, organizace

Červen Projekt Den děti pro I.-IV. třídu
 

Výlet ŽP za odměnu

Zhodnocení činnosti ŽP

Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2016/2017

5. třída: Tereza Pírková, Petr Slezák

6. třída: Nella Mládková, Jakub Audrlický

7. třída: Dorothea Malínská, Tomáš Čížek

8. třída: Iveta Honzů, Michaela Hrochová

9. třída: Liliana Chudlařská, Aneta Galliková

 

Předseda parlamentu: Dorothea Malínská

1. místopředseda parlamentu: Aneta Galliková

 

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová
 

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2015/2016

6. 10. 2015 ŽP_zápis_I..pdf
27. 10. 2015 ŽP_zápis_II..pdf
24. 11. 2015 ŽP_zápis_III..pdf
15.12.2015 ŽP_zápis_IV..pdf
12. 1. 2016 ŽP_zápis_V..pdf
3. 3. 2016 ŽP_zápis_VI..pdf
29. 3. 2016 ŽP_zápis_VII..pdf
16. 6. 2016 ŽP_zápis_IX..pdf
 
 
 

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode