Statut školního žákovského parlamentu

     

I. Obecná ustanovení

 1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. V každé třídě od pátého ročníku jsou voleni dva zástupci.
 2.  Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů paramentu. Volba předsedy probíhá tajně.
 3.  Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.
 4. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí (případně předseda jmenuje) 1. místopředsedu, kulturní a sportovní referenty, mluvčí.
 5. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíc. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.
 6. Předseda a místopředseda si mají právo kdykoliv domluvit konzultaci s příslušným zástupcem vedení školy.
 7. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na webových stránkách.

 

II. Cíl žákovského parlamentu

 1. Vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy
 2. Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a podobně
 3. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka
 4. Podílet se na složení jídelníčku ve školní jídelně, hodnotit kvalitu stravy
 5. Spolupracovat při přípravě akcí školy.
 6. Navrhovat mimoškolní akce školy a spolupodílet se na jejich realizaci

 

III. Činnost školního parlamentu

 1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případná řešení.
 2. Každá připomínka  bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou oznámen.
 3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu osobním kontaktem se spolužáky.
 4. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd., na případné realizaci návrhů  a změn se budou podle svých možností podílet.
 5. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit  kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.
 6. Člen parlamentu může být odvolán na návrh člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody (neplnění povinností, opakovaná absencebez omluvy,  vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu má také možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo  jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

 

Žákovský parlament - možnost změnit školu!    

Není Ti jedno, co se ve Tvé škole děje?

Tak se aktivně zapoj do školního dění.

Staň se členem žákovského parlamentu!

Naše škola vstoupila do sítě Škol pro demokracii. 

Více na https://www.skolaprodemokracii.cz/    

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2021/22

 
 
1. schůzka byla zaměřena na uskutečnění charitativní sbírky "Život dětem" na výstavě zahrádkářů.
 

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2021/22

Měsíc Akce
Září Úvodní schůzka
Prodej charitativních předmětů na výstavě zahrádkářů
 
Říjen
Soutěž o hezkou a zajímavou podzimní dekoraci
Halloween - soutěž o originální masku
 
Listopad Příprava aktivit do projektu Vánoce
Sbírka pro zvířecí mazlíčky - vyhlášení sbírky
Piškvorky - soutěže třídní, vítězové tříd se utkají mezi sebou
Prosinec Vánoce na velké škole, běh o vánoční zvoneček, Piškvorkiáda, sbírka pro zvířecí mazlíčky - Heřmanův Městec
Leden

 

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí

Únor Turnaj v šachách, dámě, člověče nezlob se - dle zájmu
Karneval na malé škole - pomoc s organizací, soutěže
 
Březen Stolní fotbálek
Duben

Projekt Velikonoce, Apríl - Den bláznivých účesů

Květen Sportovní odpoledne
Červen  Výlet ŽP
 
 
 

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2020/21

PŘEDSEDA/PŘEDSEDKYNĚ:    Kateřina Jelínková           

MÍSTOPŘEDSEDA:                   Zuzana Švandová          

DALŠÍ ČLENOVÉ:                                                                

V. A tř.  Barbora Kuchyňková, Anežka Petrusová

V. B tř. Adéla Čermáková, Antonín Jedlička            

VI. tř.      Adéla Bezdíčková, Michal Netík   (nástěnkáři)

VII. tř. Šarlota Kubínová, Terezie Kyllarová                                              

VIII. A tř.   Lukáš Jedlička, Natálie Kočová                    

VIII. B tř.   Veronika Čermáková, Zuzana Švandová        

IX. tř.     Kateřina Jelínková, Jakub Teplý

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2020/21

Měsíc Akce
Září Úvodní schůzka
Volby
Plán práce
Říjen
Dýňová soutěž
Halloween
 
Listopad Příprava aktivit do projektu Vánoce, Sbírka pro zvířecí mazlíčky
Prosinec Spolupráce s malou školou-vánoční dílny, Vánoce na velké škole
Leden

Útulek - vyhlášení sbírky

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí, charitativní sbírka Život dětem

Únor Turnaj v šachách, dámě, člověče nezlob se, piškvorky - dle zájmu
Karneval na malé škole - pomoc s organizací, soutěže
Ukončení sbírky pro útulek , návštěva útulku
Březen Stolní fotbálek
Duben

Projekt Velikonoce, Apríl - Den bláznivých účesů

Květen Sportovní odpoledne
Červen  Výlet ŽP
 

 

Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2020/21

 
 
 

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2019/20

PŘEDSEDKYNĚ:               Kateřina JELÍNKOVÁ (VIII. tř.)

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ:      Nikola ŠTORKOVÁ (VI. tř.)                       

DALŠÍ ČLENOVÉ:                                                                

V. tř.       Jan Provazník, Laura Šťásková          

VI. tř.      Terezie Kyllarová                                                   

VII. A tř.   Lukáš Jedlička, Natálie Kočová                    

VII. B tř.   Veronika Čermáková, Zuzana Švandová        

VIII. tř.     Kateřina Kolmanová

IX. tř.       Nicola Borovcová, Andrea Kaplanová (vyloučena z důvodu absence), od 20 2. Jaromír Hemer - zatím se rozmýšlí

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová

 

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2019/20

Měsíc Akce
Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)

Volby žákovského parlamentu, návrhy

Charita - Život dětem - účast na zahrádkářské výstavě

Říjen
Dýňová soutěž
Halloween
 
Listopad Příprava aktivit do projektu Vánoce, Sbírka pro zvířecí mazlíčky
Prosinec Spolupráce s malou školou-vánoční dílny, Vánoce na velké škole
Leden

Městský útulek Lukavice - vyhlášení sbírky

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí, charitativní sbírka Život dětem

Únor Turnaj v šachách, dámě, člověče nezlob se, piškvorky - dle zájmu
Karneval na malé škole - pomoc s organizací, soutěže
Ukončení sbírky pro útulek v Lukavici, návštěva útulku
Březen Stolní fotbálek
Duben

Projekt Velikonoce, Apríl - Den bláznivých účesů, 15. 4. setkání ŽP na Holicku

Květen Sportovní odpoledne
Červen  Výlet ŽP
 

 

Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2019/20

 
 
 

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2018/19

5. třída: Pavlína Svatoňová, Nikola Štorková

6. třída: Lukáš Jedlička, Jiří Provazník, Zuzana Švandová

7. třída: Anna Drábková, Hana Herbstová, Petra Kolomanová

8. třída:Eliška Hrochová, Eliška Kopová

9. třída: Barbora Brandová, Dorothea Malinská, Tomáš Čížek

 

Předseda parlamentu: Dorothea Malinská

1. místopředseda parlamentu: Tomáš Čížek

2. místopředseda parlamentu: Eliška Kopová

 

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová
 

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/19

Měsíc Akce
Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)

Volby žákovského parlamentu, návrhy

Den otevřených dveří - 85. výročí otevření velké školy

Charita - Život dětem

Říjen Sběr žaludů, kaštanů, papíru
Dýňová soutěž
Helloween
Listopad Příprava aktivit do projektu Vánoce, Sbírka pro zvířecí mazlíčky
Prosinec Spolupráce s malou školou-vánoční dílny, Vánoce na velké škole
Leden

Městský útulek v Chrudimi - předání vybraných pamlsků a dobrot

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí, charitativní sbírka Život dětem

Únor Turnaj v šachách nebo dámě
Karneval na malé škole - pomoc s organizací, soutěže
Březen Turnaj v piškvorkách
Duben

Projekt Velikonoce, Apríl

Květen Sportovní odpoledne
Červen  Výlet ŽP
 

 

*Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/19

Zpráva z 1. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 2. sch. ŽP.pdf

Zpráva ze 3. sch. ŽP.pdf

Zpráva ze 4. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 5. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 6. sch. ŽP.pdf 

Zpráva ze 7. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 8. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 9. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 10. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 11. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 12. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 13. schůzky ŽP.pdf

Zpráva z 14. schůzky ŽP.docx 

Zpráva z 15. schůzky ŽP 1.pdf 

Zpráva z 16. schůzky ŽP.pdf 

Zpráva ze 17. sch. ŽP.pdf 

Zpráva z 18. schůzky ŽP.pdf 

Zpráva z 19. schůzky ŽP.pdf 

 

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2017/2018

5. třída: Lukáš Jedlička, Jiří Provazník, Veronika Čermáková

6. třída: Anna Drábková, Pavel Slezák

7. třída: Jakub Audrlický, Eliška Kopová

8. třída: Dorothea Malinská, Tomáš Čížek

9. třída: Iveta Honzů, Michaela Hrochová

 

Předseda parlamentu: Dorothea Malinská

1. místopředseda parlamentu: Tomáš Čížek

2. místopředseda parlamentu: Eliška Kopová

 

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová
 

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018

 

Měsíc Akce
Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)

Volby žákovského parlamentu, návrhy

Říjen
Sběrová akce školy, „dýňová soutěž“
Listopad Příprava aktivit do projektu Vánoce
Prosinec Sbírka pro zvířecí mazlíčky, spolupráce s malou školou-vánoční dílny
Leden

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí, charitativní sbírka Život dětem

Únor Soutěž v piškvorkách
Březen

Projekt Velikonoce- „barevný den“, sázení stromků v Boršově

Květen

 

Červen Projekt Den děti 
 

Výlet ŽP za odměnu

Zhodnocení činnosti ŽP

*Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018

--------------------------------------------------------
Zhodnocení práce ŽP za 1. pololetí.pdf 

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017 

Měsíc Akce
Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)

Volby žákovského parlamentu, návrhy

Říjen Krajská konference žákovských parlamentů
Memoriál J. Brože ve skoku dalekém
Sběrová akce školy 

Soutěž o nejhezčí dýni

Listopad Drakiáda, případně soutěž o nejhezčího draka, příprava projektu Vánoce,   charitativní sbírka                        
Prosinec 1. 12. Den boje proti AIDS- preventivní program, organizace projektu Vánoce, charitativní sbírka
Leden

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí

Charitativní akce Život dětem na malé škole na tř. schůzkách 17. 1.

Projekt „Zdravý člověk, zdravá planeta“-sběr a evidence přineseného elektroodpadu

Únor Piškvorkiáda či jiné hraní dle zájmu žáků-např. deskové stolní hry
Březen

Přípravy, organizace a zahájení projektu Velikonoce

Duben

Projekt Velikonoce- „barevný den“, soutěže spojené s velikonoční tematikou

Sběr papíru ve spolupráci s malou školou

Pomoc s organizací zápisu budoucích prvňáčků
Květen

Hry a soutěže k MDD- příprava, organizace

Červen Projekt Den děti pro I.-IV. třídu
 

Výlet ŽP za odměnu

Zhodnocení činnosti ŽP

Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Žákovský parlament - složení pro školní rok 2016/2017

5. třída: Tereza Pírková, Petr Slezák

6. třída: Nella Mládková, Jakub Audrlický

7. třída: Dorothea Malínská, Tomáš Čížek

8. třída: Iveta Honzů, Michaela Hrochová

9. třída: Liliana Chudlařská, Aneta Galliková

 

Předseda parlamentu: Dorothea Malínská

1. místopředseda parlamentu: Aneta Galliková

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová
 

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017

 
 

 

 

 

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode